logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

257 Модуларни програм Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаСредња економско-пословна школа Шабац, Карађорђева 14, 15000 Шабац
КоординаторСветлана Лазаревић Петровић, cecalp@ptt.rs, 015/348-829, 063/706-98-90
АуториДраган Маринчић, Светлана Лазаревић Петровић, Миодраг Стојановић, Снежана Ранђеловић Маринчић
РеализаториДраган Маринчић, Светлана Лазаревић Петровић, Миодраг Стојановић, Снежана Ранђеловић Маринчић, Драгомир Пауновић, Дејан Пејчић, Срђан Маричић, Дејан Дикић
Општи циљевиПопуларизација педагошко-методичке гране која коришћењем рачунара и Интернета редефинише теорију и праксу наставе и учења
Специфични циљевиПодизање нивоа оспособљености запослених у образовању за критичку примену ИКТ у формалном и неформалном образовању и унапређивању комуникације
Садржај и активности У оквиру семинара реализују се неки од предложених модела готових модула или се конципира нови модул од тема са списка из програма предложених тема и/или тема које је предложила установа/институција организатор. Неки модели модула: Иницијални модул; (за почетнике); Од играчке до рачунара (за учитеље); Хипермедиј; Кликни мишем (за васпитаче); Корективни мултимедиј; Пословни пакет; Стандарди и прописи у рачунарству.
Теме: Поступак избора медија за постизање исхода учења са аспекта типа ученика, доступности, трошка, времена, стручности и технолошких услова; Медији намењени F2F раду; Медији намењени сарадничком раду; Структура наставног процеса и нове методе и начини реализације наставног процеса – дидактичке препоруке и могућности коришћења рачунарског система и интернета у настави и комуникацији са ученицима, родитељима; Предности, недостаци, облици, технологија и методе рада учења и образовања помоћу рачунара; Критеријуми за избор готовог софтвера са прегледом доступног едукативног софтвера; Коришћење у настави и припреми за наставу програма за цртање, обраду текста, израду публикација, рад са табелама и базама података и израду презентација; Припрема за конкретан час подржан IКТ.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника16
Трајањетри дана (24 бода)