logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

233 SQL језик за манипулацију подацима у релационим базама података Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаУниверзитет Метрополитан, Тадуеша Кошћушка 63, 11000 Београд
КоординаторЈелена Самарџић, jelena.samardzic@metropolitan.ac.rs, 011/203-08-85, 063/850-47-36
АуториСветлана Цветановић
РеализаториСветлана Цветановић
Општи циљевиSQL представља језик за дефинисање и манипулацију подацима у релационим базама података (креирање, ажурирање и брисање релација, приказ података из базе, уношење нових или ажурирање и брисање постојећих података). Наредбе SQL-а се могу уносити кроз SQL/PLUS који представља обавезни модул сваког система за управљање базама података или кроз неки програмски језик. Стечена знања се могу искористити у раду са талентованом децом или за учешће у пројектима који третирају ову проблематику.
Специфични циљевиСтицање основних знања за коришћење SQL-а; Подизање информатичког образовања наставника
Садржај и активности 1. Релациони модел база података (дефиниција терминологије везане за релациони модел базе података – релација, примарни и секундарни кључеви, рефернцијални интегритет). 2. Наредбе језика за дефинисање података (CREATE TABLE, CREATE INDEX; ALTER TABLE, DROP TABLE). 3. Наредбе језика за манипулацију са подацима (INSERT, UPDATE, DELETE). 4. Упит над једном релацијом за приказ неизмењеног и измењеног садржаја (SELECT …FROM; Klauzule WHERE i ORDER BY, GROUP BY i HAVING). 5. Формирање упита над две и више релација (примена операција уније, пресека и разлике, JOIN за спајање две или више релација – EQUIJOIN, CARTESIAN JOIN, OUTER JOIN, SELF JOIN).
Садржаји и активности се реализују онлајн.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
* Програм се реализује само електронским путем.