logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

219 Мислимо на време – превенирајмо злоупотребу психоактивних супстанци у школама и домовима ученика Компетенцијa: K1
Приоритети: 1, 2
ИнституцијаВисока здравствено-санитарна школа струковних студија, Тошин Бунар 7а, 11000 Београд
КоординаторЈасмина Ђорђевић-Пешић, jacca@open.telekom.rs, 018/225-852, 060/365-71-12
АуториЈасмина Ђорђевић-Пешић
РеализаториЈасмина Ђорђевић-Пешић, Благоје Нешић
Општи циљевиУнапређивање квалитета живота деце/ученика применом: мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце/ученика, мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље у установама
Специфични циљевиСтварање и неговање климе прихватања и толеранције; Доношење и развијање програма превенције; Информисање свих о процедурама и поступцима; Компетентност наставника за препознавање насиља; Стално праћење, евидентирање, успостављање система ефикасне заштите деце/ученика; Саветодавни рад
Садржај и активности 1. Уводне напомене о историјату и злоупотребама психоактивних супстанци. 2. Приказ садашњег стања наркоманије у нашој средини. 3.Ставови адолесцената према дроги и алкохолу. 4. Симптоми коју упозоравају на злоупотребу алкохола и дроге од стране адолесцената (примена брзе методе тзв. Контекст РАР која на једностан начин указује на присуство девијантног понашања адолесцената злоупотребом психоактивних супстанци). 5. Проблеми одрастања адолесцената (адолесценти и породица, адолесценти и школа, понашање адолесцената међу вршњацима). 6. Протективни фактори, предлог мера превенције и предлог мера интервнеције. 7. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањедва дана (12 бодова)