logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

217 Мала школа великог здравља Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториПавле Ковачевић, Наташа Николић
РеализаториПавле Ковачевић, Наташа Николић
Општи циљевиРазвијање одговорности за чување и унапређење физичког, психичког, социјалног, полног и емотивног здравља учесника у васпитно-образовном раду
Специфични циљевиСазнавање о чувању и унапређењу физичког, психичког, социјалног, полног и емотивног здравља; Стварање нових навика здравог живота
Садржај и активности 1. Значај здравственог васпитања у наставном процесу (Уочавање здравствених проблема у разреду; Важност познавања медицинских елемената за васпитача и наставника и приказ шеме будућности савременог образовања – пут до здравља и виталности). 2. Како препознати најчешће симптоме болести ученика у разреду и како предузети одговарајуће мере (Упознавање учесника са симптомима најчешћих болести ученика и начинима њиховог препознавања и реаговања у датом тренутку – алергије, енуреза, слаб вид, слаб слух, астма...). 3. Старе и нове навике здравог живота (Упознавање учесника са основним елементима стварања навика здравог живота у породици и школи (лична хигијена, ваздух, вода, исхрана, кретање; упознавање са значајем менталне хигијене у породици и школи – психа и пол; стрес; замор и умор; опоравак; ритам учења). 4. Природа око нас и у нама су једно (Упознавање са значајем везе природе и човека, духа и тела; Писмо поглавице из Сијетла). 5. Суштина детета је игра (Упознавање учесника са значајем игре за правилан психо-физички развој – осмишљавање игара духа и тела). 6. Шта обезбеђује дужи и здравији живот (Упознавање учесника са основним елементима важним за дуг и здравији живот). 7. Дете није човек у малом (Дете у периоду раста и развоја – Раст и развој; Глава детета; Површина коже детета; Плућа и срце; Посматрајмо школу, наставу и наставнике очима детета). 8. Примена нових поступака и метода ради очувања, унапређивања и јачања здравља ученика (Усвајање основних принципа важних за физичко, психичко, социјално, емотивно и полно здравље детета – Пре свега не нашкодити; Једноставност; Поступност; С мером и на одређени начин; Препознавање свих својстава детета; Препознавање водећег својства детета; Стратегија развоја детета... ). 9. Све се учи, све се вежба (Усвајање знања о могућностима јачања физичког, психичког, социјалног, полног и емотивног здравља деце и одраслих кроз игру – емоција, машта, одлука, упорност, истрајност, позитивне мисли, позитивне речи, позитивно сејање, полност; Практична вежбања у настави – примена нових метода и поступака – Израда каталога дечјих особености; свески стратегије и развоја детета; Практична примена у различитим наставним предметима и ваннаставним активностима). 10. Евалуација програма.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)