logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

213 Здравствено-образовнa подршка у раду са хиперактивном децом и децом са сметњама у развоју Компетенцијa: K1
Приоритети: 3, 5
ИнституцијаШкола за оштећене слухом-наглуве "Стефан Дечански", Светозара Марковића 85, 11000 Београд
КоординаторГоранка Дамјановић, d.goranka@gmail.com, 011/317-91-62, 060/317-91-62
АуториГоранка Дамјановић, Еминовић Фадиљ, Светлана Матовић
РеализаториГоранка Дамјановић, Фадиљ Еминовић, Светлана Матовић
Општи циљевиУсвајање основних знања о здрављу; Боље познавање процеса сазнања и развој мотивације; Боље познавање хиперактивних ученика и особа са сметњама у развоју; Упознавање поступака и приступа за рад са хиперактивним ученицима; Савладавање технике формирања ИОП-а
Специфични циљевиУпознавање фактора важних за здравље, личност детета и учење; Стварање позитивно-стимулативне атмосфере у школи; Превазилажење предрасуда средине о особама са сметњама у развоју; Стицање теоретских и практичних знања за успешну едукацију
Садржај и активности 1. Увод (подаци о начину рада и реализацији семинара). 2. Представљање учесника и приказ циља и задатака. 3. Здравствено васпитање (предуслови здравља и поремећаји здравља; стратегија здравља младих у РС; основни принципи здравог живота и правилне исхране; предлози за превазилажење проблема здравља). 4. Сазнање као процес (појам и функција сазнања; учење и стратегија учења; фактори који утичу на понашање и успех ученика; физиолошка усмереност етапа учења; памћење као фактор учења – техника брзог памћења; пажња и заборављање као фактори учења; тешкоће у учењу и начини њиховог превазилажења; подстицаји активног учења – мотивација,темперамент; ставови и вредности, њихов утицај на учење). 5. Дефицит пажње код ученика (симптоми и облици понашања – савети за родитеље и наставнике; организовање наставе, приступи у раду са хиперактивном децом; правила у учењу хиперактивне деце; хиперактивна деца и тешкоће у стварању пријатељстава; примери – помоћ у раду са хиперактивном децом). 6. Путеви успешне инклузије (шта одређује ИОП и чиме је условљен; карактеристике ИОП-а и крајњи циљ његовог формирања; општа правила у припреми часа; битни елементи за формирање ИОП-а; формирање и ревизија ИОП-а; принципи рада тима за праћење; важни елементи за формирање ИОП-а; израда педагошког профила детета; сметње које отежавају учење детета ометеног у развоју; израда ИОП-а). 7. Евалуација (радионице – здравље и фактори здравља, сазнање као процес, брзо памћење, дефицит пажње код ученика, пример доброг приступа; израда ИОП-а).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)