logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

209 Васпитање за здравље Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаЗавод за јавно здравље Врање, Ј. Ј. Лунге 1, 17500 Врање
КоординаторЕржика Антић, zzjzvr@open.telekom.rs, 017/400-270, 064/414-82-82
АуториЕржика Антић
РеализаториЕржика Антић, Драгиња Стошић, Драган Младеновић
Општи циљевиПроцес учења и оспособљавања за усвајање и примењивање правилног односа према здравом начину живота и заштити сопственог здравља и здравља заједнице
Специфични циљевиПримена стечених знања у преношењу порука којим се жели постићи промена ризичног понашања и усвајања здравих стилова живота
Садржај и активности 1. Промоција здравља је неговање и унапређивање стила живота и других социјалних, економских, индивидуалних фактора и околине (Промоција здравља треба да допринесе побољшању здравствених ресурса и услова живота и на тај начин појача здравствени потенцијал. Она укључује здравствено васпитање и односи се на све активности које имају за циљ да побољшају пред/услове за здравље). 2. Значај познавања комуниколошких вештина радника у просвети. 3. Значај унапређивања здравља – "васпитање за здравље", предузимање одговарајућих акција, које ће помоћи појединцима, породицама и заједницама да прихвате здрав став и праксу у односу на адикцију, хигијену, исхрану, репродукцију и околину. 4. Васпитање за здравље као кључно питање стратегије здравља којим се утиче на становништво да задржи позитивне навике и понашања, да мења штетне навике и адекватно користи здравствену, социјалну и друге службе. 5. Могућност избора здравствених васпитних стратегија: комуникацијске методе, (предавања, дискусије, индивидуалне методе, медијске технике); стратегије стицања вештина (групни рад, креативне радионице, стицање вештина, модификација понашања..и сл.); организационе методе (развој заједнице, друштвене акције, кампање и сл.). 6. Улога информисаности и знања у формирању и мењању ставова. 7. Примена скале за мерење ставова преко директних и индиректних техника (упитници, анкете, тестови и сл.).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (6 бодова)