logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

167 Умеће комуникације 2 – комуникацијскe вештинe у пракси Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за професионалну подршку, едукацију и развој „ТИМ ПСИХОКОД“, Младе Босне 12, 11000 Београд,
КоординаторИрена Лободок Штулић, lobodok@open.telekom.rs, 011/644-64-66, 064/223-70-09
АуториИрена Лободок Штулић, Славица Кијевчанин, Марија Кривачић, Душанка Јовановић
РеализаториИрена Лободок Штулић, Славица Кијевчанин, Марија Кривачић, Душанка Јовановић, Љиљана Здравковић, Милка Михаиловић, Сузана Станковић Илић, Милица Велимировић, Лидија Филиповски
Општи циљевиЈачање васпитног утицаја школе; Допринос превенцији проблема; Унапређење квалитета школске климе и комуникације између наставника, ученика и родитеља
Специфични циљевиОснаживање наставника за даљу примену и унапређење комуникацијских вештина; Израда интерног комуникацијског подсетника за наставнике
Садржај и активности 1. Основни постулати конструктивне комуникације (Заједничко резимирање садржаја претходног семинара; Осврт на сегмент интерне евалуације претходног семинара ,,Под утицајем семинара у својој даљој комуникацији настојаћу да...“). 2. Утицај знања и усвојених комуникацијских вештина на семинару на школску праксу (разматрање позитивних промена, као и ограничења и тешкоћа у примени, из угла појединца и колектива као целине). 3. Анализа и (само)процена квалитета и ефеката остварене комуникације на примерима из школске праксе (размена добрих решења – Сарадња са ученицима и ситуације из учионице као изазови за примену комуникацијских вештина – примери из праксе; Сарадња са ђачким родитељима као изазов за примену комуникацијских вештина – примери из праксе; Сарадња између колега/наставника и ситуације из зборнице као изазови за примену комуникацијских вештина – примери из праксе). 4. Тешкоће и ограничења у примени комуникацијских вештина – размена и анализа узрока неуспешних и нерешених ситуација на релацији са ученицима, родитељима и колегама. 5. Разматрање могућности за даље унапређивање комуникације и сарадње на релацији наставници-ученици-колеге-родитељи (Учесници појединачно креирају свој лични план промена и унапређивања конкретних односа, комуникације и сарадње са одређеним одељењем, учеником ,колегом, родитељем). 6.Креирање интерног комуникацијског подсетник за наставнике (учесници конципирају интерну листу комуникацијских смерница, препорука). 7. Сагледавање даљих потреба и корака у области унапређивања комуникацијских вештина и међусобних односа у школи (потребна знања, оспособљавање, извори подршке, средства, услови, на нивоу појединца и школе). 8. Договарање начина праћења позитивних ,,комуникацијских промена“ и њиховог утицаја на квалитет целокупне школске климе (дефинисање интерних индикатора тј. показатеља). 9. Адекватни начини подршке ученицима у јачању њиховог самопоуздања и самоодговорности. 10. Добробит ученика – заједнички интерес наставника и родитеља и мотив за њихову међусобну комуникацију и сарадњу. 11. Колегијална комуникација и сарадња међу наставницима и неговање тимског духа у колективу.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника22-30
Трајањеједан дан (8 бодова)