logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

158 Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима Компетенцијa: K4
Приоритети: 4, 7
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд
КоординаторMaja Vracar, vracarmaja@yahoo.com, 011/268-77-49, 064/183-34-55
АуториМаја Врачар
РеализаториСлађана Анђелковић, Биљана Радосављевић, Бисерка Светозаревић, Гордана Миловановић, Весна Петровић-Урошевић, Милева Мојић, Нина Пећер, Маја Врачар
Општи циљевиПобољшање сарадње родитеља и школе кроз професионализацију компетенција одељењског стaрешине у раду са родитељима
Специфични циљевиУпознавање циљне групе семинара са основним правилима и стратегијама успешне комуникације на релацији одељењски старешина– ученик–родитељ; Обука одељењских старешина за примену нових облика и садржаја рада и овладавање радионичарским начином рада и другим савременим методологијама, кроз облике сарадње са родитељима; Сензибилизација одељењских старешина за рад са родитељима на пољу превентиве који ће се директно одразити и на положај ученика у школи
Садржај и активности 1. Значај и улога одељењског старешине у савременој школи у сарадњи са родитељима. 2. Преглед и достигнућа међународних иксустава сарадње родитеља и школе. 3. Примена тимског рада на пољу сарадње са родитељима. 4. Права и одговорности родитеља. 5. Учествовање и сарадња родитеља. 6. Методичка упуства за релизацију савремених концепата сарадње са родитељима. 7. Вештине визулаизације, презентације и вођења родитељских састанака. 8. Вербална и невербална комуникација у контексту сарадње родитељ–одељењски старешина–ученик. 9. Мотивисање родитеља и заједничке акције са родитељима. 10. Педагошка радионица као облик наставног рада. 11. Подршка и оснаживање одељењских старешина у радионичарском раду. 12. Вођење документације одељењског стaрешине о сарадњи са родитељима. 13. Активности праћења примене семинара на основу извештаја и посете школама.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)