logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

155 Позориште живота Компетенцијa: K4
Приоритети: 2, 7
ИнституцијаАГЕНДА, Центар за подршку породици, Солунских Бораца 4/32, 11000 Београд
КоординаторСлавица Коматина, vet.gaj@open.telekom.rs, 013/334-710, 064/644-47-11
АуториСузана Каплановић, Славица Коматина
РеализаториГордана Марчетић Радуновић, Зоран Златковић, Весна Загорац, Сузана Каплановић, Славица Коматина, Биљана Михаиловић
Општи циљевиОспособити полазнике за конструктивно и алтернативно решавање проблема у учионици и успешнију комуникацију са родитељима и ученицима
Специфични циљевиСензибилизација младих за културне и социјалне разлике, унапређење дијалога, стварање позитивне атмосфере и смањење насиља у школи
Садржај и активности 1. Објашњење и освешћивање проблема друштвених предрасуда, стереотипа и различитих видова дискриминације који из њих произлазе. 2. Закон о дискриминацији и Закон о основама система образовања и васпитања који третирају прблематику дискриминације (психичког, физичког и социјалног насиља, злостављања и занемаривања у школској установи као и социјалне искључености). 3. Унапређивање дијалога и сарадње у групи остваривањем практичних активности, односно применом техника „Имиџ театра“, „Форум театра“, „Театра потлачених“ (применом техника „Имиџ театар“, „Форум театар“ унапређује се дијалог и сарадња у групи – посебно у мултикултуралним и проблематичним срединама, развијају се и откривају границе могућности, разбија се устаљена шема и релације, истражују се комуникације кроз покрет, осветљавају се друштвени проблеми младих и њихов положај у друштву, развијају се технике јачања међусобног поверења и смањивања социјалне дистанце, као и истраживање стања опресије у сопственом искуству и креирање заједничких приказа и решења проблема који су у фокусу; „Техника театра потлачених“ унапређује вештине професора за примену нових метода и приступа у социјалном учењу – социјално искуство, обичаји, норме и вредности, на принципу учења увиђањем; учесници, у сигурном окружењу, разматрају важне социјалне проблеме, сагледавају проблем из више углова и последице сваког понашања; Коришћењем „Театра потлачених“ оспособљава се учесник за дијалог између група, поштовање различитости и проналазак заједничких именитеља, тј. заједничких друштвених проблема, што унапређује интеркултурални дијалог; просветни радници подижу ниво својих компетенција за разматрање начина на који се заједнице могу повезати са циљем да промовишу равноправност, солидарност и једнаке могућности за све; Техником превенција проблема остварује се постепен утицај на смањење предрасуда и дискриминацију и региструју се проблеми који су у њиховом основу).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањетри дана (22 бода)