logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

149 Одељењски старешина/васпитач у дому као посредник у конфликтима ученика Компетенцијa: K4
Приоритети: 1, 4
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Николе Тесле бб, 15000 Шабац
КоординаторГоран Стојићевић, topalovicbozidar@sbb.rs, 015/392-350, 066/341-578
АуториБожидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић, Катарина Јовановић
РеализаториБожидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић, Катарина Јовановић
Општи циљевиОспособљавање одељењског старешине/васпитача за успешно обављање функције у делу васпитног рада са ученицима
Специфични циљевиОспособљавање одељењских старешина/васпитача за рад са ученицима на превенцији и решавању конфликата у школи/дому
Садржај и активности 1. Идентификација најчешћих конфликтних ситуација које се дешавају ученицима (Шта знамо, а шта треба знати о конфликтима; Индивидуално ангажовање учесника путем „мозгалице“, дискусија индивидуални рад на тексту техником вођеног читања,). 2. Како реагујемо на конфликте ученика у школи и ван ње са позиције улога које имамо (Од чега да пођемо да бисмо схватили суштину проблема који је изазвао конфликтну ситуацију; Како се решавају конфликти у школи и животу и који је начин оптималан; Утврђивање мишљења и ставова у оквиру радног задатка „мозгалица“; размена мишљења на нивоу целе групе; вежбање путем технике коцкарења; самопроцена сопственог начина понашања у конфликтима са свођењем и анализом добијених резултата на нивоу целе групе; самопроцена индивидуалних реакција на конфликте у школи; вођена фантазија; размена мишљења, индивидуално ангажовање кроз вођено читање садржаја са слајдова и размена мишљења; демонстрација анализе проблема у оквиру мањих група и дискусија и закључак). 3. Битне карактеристике посредовања путем процеса медијације (Функција посредника-медијатора, кључна знања и вештине; Мозгалица и размена мишљења, дискусија; вођено читање садржаја слајдова, размена мишљења и закључак; припрема за технику гледања филма, дискусија и закључак; индивидуална провера разумевања и усвојености битних појмова постављањем једноставних питања). 4. Демонстрација процеса медијације и симулирање медијације на решавању конкретних конфликтних ситуација које су предложили учесници (Играње улога – особа у конфликту, медијатор и посматрач у процесу медијације; Размена мишљења и усвајање закључака о току процеса медијације и раду медијатора). 5. Уочавање и процена могућих проблема у периоду после семинара и дефинисање начина за њихово превазилажење (Упознавање са садржајем упутства за рад са ученицима, размена мишљења – на два нивоа, о могућим проблемима у примени упутства и начинима њиховог отклањања).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)