logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

148 Одељењски старешина у савременој школи Компетенцијa: K4
Приоритети: 6, 7
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице
КоординаторМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58
АуториМилка Павловић, Славица Симић, Севда Рамовић, Радица Благојевић Радовановић, Весна Ешпек Дебељевић, Дивна Марковић, Маријана Симовић Aлексић
РеализаториМилка Павловић, Славица Симић, Севда Рамовић, Радица Благојевић Радовановић, Весна Ешпек Дебељевић, Дивна Марковић, Маријана Симовић Aлексић
Општи циљевиПовећање компетенција наставника за улогу одељењског старешине у савременој школи
Специфични циљевиУпознавање улога и подручја рада одељењског старешине, унапређење рада са ученицима, родитељима, школским колективом и друштвеном средином
Садржај и активности 1. Увод – циљеви програма семинара. 2. Подручја рада и улоге одељењског старешине. 3. Рад одељењског старешине са ученицима (Упознавање са узрасним карактеристикама ученика; Рад одељењског старешине на формирању ученичког колектива кроз одељењску заједницу; Саветодавни рад и решавање проблема са ученицима; Утицај одељењског старешине на однос ученика према школи – модел наставника и његове интервенције, васпитни стилови). 4. Сарадња са колективом школе (Значај сарадње одељењског старешине са колегама – наставно и ненаставно особље; Идентификовање добре и лоше сарадње са наставницима, стручним сарадницима, управом и помоћним особљем школе; Стратегије за превазилажење лоше сарадње). 5. Сарадња са родитељима (Предуслови за добру сарадњу са родитељима; Сарадња са различитим типовима родитеља и укључивање родитеља у решавање проблема). 6. Самовредновање и вредновање рада одељењског старешине (дефинисање индикатора и минимални стандарди за успешан рад одељењског старешине). 7. Практичан рад и анализа у изабраном подручју проблема. 8. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)