logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

146 Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине Компетенцијa: K4
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаОШ "Гаврило Принцип", Крајишка 34, 11080 Земун
КоординаторСветлана Марковић, pedagogsvet@gmail.com, 011/219-26-67, 064/158-74-98
АуториСветлана Марковић
РеализаториСветлана Марковић, Маја Митраковић
Општи циљевиУнапређивање и оснаживање васпитних и образовних компетенција и стратегија рада одељењског старешине са ученицима, наставницима и родитељима у процесу формирања и руковођења одељењском заједницом
Специфични циљевиОснаживање, подстицање и развијање: педагошке ф-је одељењског старешине, различитих облика сарадње с ученицима, наставницима и родитељима, примене примера добре праксе за ЧОС и инструмента за рад ОС
Садржај и активности 1. Како и на којим садржајима су ученици и наставници активни на часу одељењског старешине – истраживање, резултати... 2. Развојне карактеристике ученика и примена мотивационих поступака у односу на особености личности ученика (Облици социјалног учења. Екстравертни, интровертни, анксиозни и неуротични ученици). 3. Педагошка функција одељењског старешине (Услови успешне комуникације с ученицима; Услови успешног вођења одељења; Садржаји часа одељењског старешине). 4. Метод одељењских састанака и образовних радионица (Улога одељењског старешине у реализацији одељењског састанка; Примери добре праксе образовних радионица – насиље, болести зависности, кућни ред школе, ...). 5. Конципирање и примена (средстава) инструмента за рад одељењског старешине (Анкета; Разговор /интервју/; Евиденционе листе; Социограм; Лични картон ученика). 6. Облици сарадње одељењског старешине са родитељима ученика (Родитељски састанци; Групни облици сарадње с родитељима; Индивидуални разговори с родитељима ученика). 7. Конкретне спорне ситуације у одељењским заједницама и процедура њиховог решавања – процене, могућа решења, надлежности (Недисциплиновани ученици; Неуспешни ученици; Ученици који изостају са наставе).

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањедва дана (12 бодова)