logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

132 Комуникација као професионална одговорност наставника Компетенцијa: K4
Приоритети: 3, 4
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 37000 Крушевац
КоординаторНадежда Миловановић, nadjamilovanovic@hotmail.com, 064/222-23-18
АуториНадежда Миловановић
РеализаториНадежда Миловановић
Општи циљевиРазвијање свести о значају комуникације за успостављање добрих друштвених односа у школи и постизање бољих васпитно-образовних резултата
Специфични циљевиПобољшање односа у школи кроз пожељне моделе комуникације; Развој вештина и техника комуникације које доприносе добрим односима у школи
Садржај и активности Уводна реч; Упознавање са појмом и значајем комуникације и сарадње: 1. Комуникација као професионални захтев и одговорност наставника (Допринос комуникације изградњи добрих односа у школи као заједничкој одговорности за постизање васпитно-образовних резултата, као и за постизање добре школске социјалне климе). 2. Облици комуникације – како комуницирати (облици – вербални, невербални, експлицитни, имплицитни, конгруентни и неконгруентни, њихов значај и допринос сарадњи свих елемената структуре школске заједнице. 3. Радионица играња улога у различитим ситуацијама разговора између актера школе (сви учесници играју по једну улогу, примењујући један од облика комуникације). Дискусија о теми колико су добри социјални односи кључ побољшања школе. 4. Радионица „ЈА – говор“ (Идентификација облика комуникације који доприносе бољем васпитно-образовном раду; Упознавање са техникама успешне комуникације; Развој вештина успешне комуникације „ЈА – говор“ формулисан у „Ја – порукама“ као пожељном моделу комуникације; Уочавање „МИ – говора“, као унапред слагањем са датим исказом, што одузима простор за другачије мишљење; Уочавање „ТИ – говора“ као директног напада на особу и њеног вређања, што изазива понижење, повлачење или противнапад). 5. Радионица „Активно слушање и ефективно слушање“ (Упознавање учесника са начинима на које се може побољшати међусобна комуникација; Упознавање учесника са различитим техникама активног слушања као претпоставци успостављања успешне комуникације ради побољшања васпитно-образовног рада). 6. Евалуација.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањеједан дан (8 бодова)