logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

129 Како са насиљем и васпитним проблемима у школи Компетенцијa: K4
Приоритети: 1, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице
КоординаторМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58
АуториДивна Марковић, Славица Симић, Весна Ешпек Дебељевић, Радица Благојевић Радовановић
РеализаториДивна Марковић, Славица Симић, Весна Ешпек Дебељевић, Радица Благојевић Радовановић
Општи циљевиОбука наставника за решавање васпитних проблема, спречавање и решавање проблема насиља, злостављања и занемаривања у школи
Специфични циљевиПознавање законских оквира којима се дефинишу поступци у ситуацијама насиља; Развијање вештина решавања проблема; Поступци развоја партнерства; Познавање и вођење документације
Садржај и активности 1. Увод (садржај и циљеви). 2. Законски оквир (Обавезе школе у примени законских аката – закон, Посебни протокол за заштиту деце, Протокол о поступању –упознавање са законским основама и другим документима везано за васпитни рад,превенцију насиља,злостављања и занемаривања; Кораци у васпитном и васпитно-дисциплинском поступању и појмови васпитног и васпитно-образовног рада – садржај васпитног рада и појачаног васпитног рада; процедуре покретања васпитог и васпитно-дисциплинског поступка; улоге одељенског старешине, родитеља, ученика и тима за заштиту). 3. Рад са ученицима (Узрасне особености, очекивана понашања и поступци позитивног васпитног рада; Разврставање понашања различитог узраста за ученике основне – млађи и старији узраст, односно средње школе – средња и позна адолесценција, упоређивање са очекиваним понашањем типичног узраста; Информисање о поступцима позитивног васпитног утицаја са различитим узрастима; Врсте проблема – деца којој је потребан васпитни и појачан васпитни рад – типологизација и основне карактеристике; Безбедна школа – поступци за постизање поштовања правила; Како се постиже безбедно окружења; Рад са ученицима којима је потребна додатна васпитна подршка–управљање кризним ситуацијама –збрињавање, садржаји интервенције по нивоима у зависности од врсте проблема). 4. Сарадња (Поступци за успостављање сарадње – одељењски старешина наставници, стручна служба, тим за заштиту, директор, особље школе, родитељи, институције ван школе – ненасилна комуникација, тимски рад, стварање партнерског односа). 5.Евиденција (Врста евиденције и начин вођења и редослед). 6. Практичан рад (изабрани васпитни проблеми из праксе – практична самостална примена стечених знања и вештина на семинару). 7. Евалуација.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)