logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

126 Јачање капацитета наставника за васпитни рад Компетенцијa: K4
Приоритети: 1, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице
КоординаторМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58
АуториГордана Томоњић, Радица Благојевић-Радовановић, Жана Бојовић
РеализаториГордана Томоњић, Радица Благојевић-Радовановић, Жана Бојовић
Општи циљевиПовећање компетенције наставника за превенцију и решавање васпитних проблема у складу са ЗОСО и В-ња и упознавање са начином спровођења протокола о поступању у установи у случају НЗ и З-ња
Специфични циљевиПознавање законске регулативе васпитног рада са ученицима и правилника о Протоколу поступања у установи у одговору на НЗ и З-ње и разумевање значаја превентивног и интервентног васпитног рада
Садржај и активности 1.Циљеви семинара. 2. Законска регулатива васпитног рада са ученицима (Обавеза, одговорност ученика, наставника, родитеља). 3. Превентивни васпитни рад (Модел наставника и васпитни стилови у раду; Како модели наставника утичу на понашање и васпитање ученика у одељењу; Кaкo бити успешан у саветодано-инструктивном раду, основна начела индивидуалног и групног саветодавног рада; превентивне активности које су довеле до успеха у васпитном раду). 4. Овладавање вештинама рада и сарадње са ученицима, родитељима и другим релевантним институцијама (Стратегије решавања проблема са ученицима; Родитељи као партнери у решавању проблема; Како придобити родитеља као партнера; Разматрање активности родитеља које подразумевају васпитни рад, Основна обележја партнерства и принципи партнерског односа). 5. Представљање правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (Упознавање са задацима Тима за заштиту деце/ученика од НЗ и З и Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на НЗ и З). 6. Шта је насиље и како га препознати (Емотивна и неурофизиолошка основа насиља; Разматрање узрока насиља са емотивног и неурофизиолошог аспекта, користећи истраживања Д.Големана и Е.Џенсена; Која понашања захтевају појачан васпитни рад; Бенигна и малигна агресија Колики је утицај наслеђа, а колики васпитања на агресивно понашање код деце; Индивидуално и групно насиље). 7. Превентивне и интервентне активности (Превентивне активности; Интервентне активности). 8. Практична примена превентивних и интервентних активности на примериа из праксе. 9. Евалуација

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)