logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

116 Вештине комуникације у васпитно-образовним установама Компетенцијa: K4
Приоритети: 1, 4
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Београд, Добрињска 11, 11000 Београд
КоординаторСлавица Шевкушић, ssevkusic@rcub.bg.ac.rs, 011/264-46-93, 063/362-920
АуториСлавица Шевкушић, Бранка Савовић, Ивана Ђерић, Рајка Ђевић
РеализаториСлавица Шевкушић, Бранка Савовић, Ивана Ђерић, Рајка Ђевић
Општи циљевиУнапређивање комуникационе компетентности наставника и развијање сарадничких односа у школи између свих актера у васпитно-образовном процесу;
Специфични циљевиУпознавање са принципима и правилима емпатијске и ненасилне комуникације; Овладавање вештинама активног слушања и решавања конфликата у школи
Садржај и активности 1. Принципи и правила успешне комуникације (Основна правила која важе у хуманистички оријентисаној комуникацији усмереној на подстицање развоја личности и давања подршке деци и младима; Значај освешћивања личних, имплицитних уверења наставника за успешну комуникацију са ученицима (уверења која делују ометајуће за квалитетну комуникацију, а која су у основи агресивних, непријатних и неконструктивних понашања и порука које упућују једни другима). 2. Проблеми у комуникацији и агресивно понашање деце (Отварање проблема – разговор са учесницима о проблемима у раду са децом; Дефинисање проблематичног и агресивног понашања; Систематизација и анализа конкретних проблема који учесници имају; Дефинисање дискурзивног васпитног приступа; Презентација припремљеног материјала – подаци из праксе, ситуације, видео материјал; Индивидуализован рад – припрема учесника за разговор са дететом проблематичног понашања; Обука у препознавању проблема у сопственом резоновању и (последично) понашању; Унапређивање вештина мотивисања детета за разговор, емпатијску комуникацију и васпитни рад са конкретним дететом проблематичног понашања; Радионичарски рад – вежбање савладаних вештина. 3. Активно слушање (Стратегије лажног слушања; правила и технике активног слушања у комуникацији – пасивно слушање, вербално и невербално потврђивање, отварање врата комуникације, активно слушање; Активности: (а) дефинисање и разумевање значаја и улоге активног слушања у комуникацији; (б) размена искуства са практичарима кроз индивидуалне и групне вежбе, демонстрирање начина примене (не)активног слушања; (в) упознавање са типичним примерима (не)слушања у комуницикацији и заједничка размишљања о начинима превазилажења проблема у комуникацији у конкретним школским ситуацијама). 4. Језик ненасилне комуникације (Компоненте ненасилне комуникације – опажање, осећања, потребе, захтев, облици комуникације која блокира саосећање – употреба моралних осуда, упоређивање, порицање одговорности и технике ненасилне комуникације –„ја-поруке“).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (12 бодова)