logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

110 Школа ненасиља Компетенцијa: K3
Приоритети: 1, 4
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториМилица Брстина Кочиш, Јован Кочиш, Добривој Мартоноши
РеализаториМилица Брстина Кочиш, Јован Кочиш, Добривој Мартоноши, Татјана Мартоноши
Општи циљевиОснаживање запослених у образовно-васпитним установама за превенцију и интервенцију у ситуацијама насиља у школском окружењу
Специфични циљевиСтицање теоријских знања о проблему насиља; Практична примена знања кроз превентивне и интервентне активности на нивоу свих актера школског живота
Садржај и активности 1. Уводни део (Упознавање учесника са програмом, дневним распоредом активности и правилима рада). 2. Теоријске основе у раду са проблемом насиља (Дефиниција насиља; Облици и врсте насиља; Карактеристике особа које се понашају насилно; Последице насилног понашања; Предрасуде о насиљу; Резултати истраживања о распрострањености насиља). 3. Разумевање и реаговање на проблеме насиља (Деца која трпе насиље; Деца која чине насиље; Деца посматрачи насиља). 4. Технике ненасилне комуникације (Појам и значај комуникације; Конфликти и стилови решавања конфликата; Асертивност – значење и шема асертивне реченице; Медијација – као начин решавања конфликата). 5. Упознавање протокола реаговања у мрежи институција у ситуацији насиља (Законска регулатива у раду са насиљем; Улога и значај институција и НВО у заштитној мрежи; Општи и посебни протокол реаговања и улога образовног система у заштити деце од насиља). 6. Припрема учесника за рад са ученицима (Упознавање са сценаријем припремљене радионице за рад са децом). 7. Практична примена Посебног протокола у образовно-васпитним установама (Тим за заштиту деце – формирање и задаци; Превентивне активности – активност, носиоци, време реализације и методе, технике, поступци...; Интервентне активности – кораци интервенције, носиоци, документација...; Унутрашња заштитна мрежа; Спољашња заштитна мрежа). 8. Процена унутрашњих и спољашњих снаге и слабости у раду са насиљем помоћу анализе SWOT. 9. Евалуација.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)