logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

108 Школа и ученици са развојним тешкоћама Компетенцијa: K3
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаЦентар за добровољни рад и помоћ деци" ДУГА", Заплањска 79, 11000 Београд
КоординаторТатјана Симовић, tatjanasimovic@gmail.com, 037/422-043, 063/621-407
АуториВесна Сузовић
РеализаториВесна Сузовић
Општи циљевиЕдукација наставног кадра, стручних служби у школама и васпитача у предшколским установама са децом и ученицима са тешкоћама и сметњама у развоју, њиховим препознавањем, утицајем на учење и понашање и са превентивним и корективним мерама за њихово ублажавање
Специфични циљевиОспособљавање наставног кадра стручних служби у школи и васпитача у предшколским установама за рад са децом са сметњама и тешкоћама у развоју и повећавање њихове компетенције за пружање адекватне помоћи; Стварање стручне подлоге за успешније решавање проблема; Стицањем нових и додатних знања из специфичних области; Оснаживање кадра за активну улогу у ангажовању и решавању проблема ове деце
Садржај и активности 1. Сметње и тешкоће у развоју – класификација, начин испољавања, узроци, последице. 2. Дефицит пажње и хиперактивност – основа поремећаја, препознавање, специфични проблеми, корекција проблема у учењу и понашању, саветодавни рад са родитељима. 3. Специфичне сметње учења (читања, писања, математике) карактеристике, типови сметњи, рано препознавање, начини превазилажења. 4. Специфичности развојног функционисања – снижени интелектуални потенцијали, дисфункционалност, aутизам. 5. Специфична заостајања (сензорна, моторна, говор) карактеристике и препоруке за рад. 6. Емоционалне сметње и проблеми у понашању, карактеристике и препоруке за рад. 7. Прављење индивидуалног плана рада, праћење напредовања и сарадња са родитељима (родитељи као партнери).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањеједан дан (8 бодова)