logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

100 Социјална интелигенција и поремећаји понашања Компетенцијa: K3
Приоритети: 1, 4
ИнституцијаЦентар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд
КоординаторНина Репац, nina@dps.org.rs, 011/323-29-61, 063/605-980
АуториМирјана Вуксановић
РеализаториМирјана Вуксановић
Општи циљевиОпшти циљеви програма: упознавање наставника, васпитача, стручних сарадника, директора школа и осталих учесника семинара са појмом социјалне интелигенције, феноменима развојних поремећаја код деце и поремећаја понашања, као и са корелацијама између социјалне интелигенције и понашања, посебно поремећајима понашања који се срећу у школској средини и другим срединама у којима живе деца и млади
Специфични циљевиРазумети појам социјалне интелигенције и социјализације; Упознати се са појмом развојног поремећаја и поремећаја понашања, појавним облицима, узроцима и везом са социјалном интелигенцијом; Упознати се са поремећајима у развоју и специфичним развојним поремећајима школских вештина, поремећајима емоција и навика, сазнати како најефикасније помоћи деци и младима који имају проблеме о којима је реч
Садржај и активности 1. Социјална интелигенција и поремећаји понашања (појмови – психофизички, социјални и емоционални развој). 2. Појам социјализације, субјекти и ефекти социјализације. 3. Схватања о природи социјалне интелигенције и њене улоге у социјализацији и укупном развоју личности. 4.Нормалан развој – критеријуми нормалности. 5.Узроци поремећаја у развоју и поремећаја у понашању. 6.Ризични фактори поремећаја понашања. 7.Специфични развојни поремећај школских вештина. 8.Специфични развојни поремећај моторне функције. 9.Первазивни развојни поремећаји. 10. Ментални поремећаји и поремећаји понашања. 11.Поремећаји навика у детињству и адолесценцији.12. Реакција на тежак стрес и поремећаји адаптације. 13. Врсте активности: упознавање са стручним психолошким знањима о развоју, социјализацији и поремећајима понашања; упознавање са истраживањима и практичним искуствима у свету и у нашој средини (региону); обука наставника, васпитача и стручних сарадника да препознају облике поремећаја понашања, те да примене стечена знања у превенцији и отклањању или ублажавању штетних ефеката поремећаја на појединца и на његову средину (посебно школску).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)