logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

1 Аутоматизација пословања школске библиотеке Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 8
ИнституцијаНародна библиотека "Стефан Првовенчани", Цара Лазара 36, 36100 Краљево
КоординаторНаташа Антонијевић, tasa.nata@gmail.com, 036/321-377, 064/810-78-59
АуториНаташа Антонијевић
РеализаториНаташа Антонијевић, Емилија Димовска
Општи циљевиУпознавање школских библиотекара са програмима који се користе за аутоматизацију пословања на нашим просторима и предностима аутоматизованих система за библиотечко пословање у односу на традиционално пословање
Специфични циљевиУказати школским библиотекарима шта је све потребно да садржи програм за аутоматизацију да би био у складу са важећим ISBD стандардима за библиографско и каталошко описивање библиотечко-информационе грађе и извора, и да би био у складу са Unimarc-ом, машински читљивим библиографским форматом за креирање и размену библиографских записа
Садржај и активности 1.Упознавање са програмским системима: COBISS, BISIS, WINISIS, Библиотекар, КНП софтвер, ИБГ, „Библиотека +“, као и са појединачним програмима који се користе у школским библиотекама Рашког округа. 2. Упознавање библиотекара са потребном опремом за укључивање школске библиотеке у савремене информационо-
-комуникационе токове. 3. Каталогизација (евиденција библиотечко-информационе грађе и извора, на примеру монографских публикација (књига) – упоређивање каталошког листића и каталошке јединице – прављење паралеле и истицање предности електронског каталога. 4. Упознавање са важећим ISBD стандардима за библиографско и каталошко описивање и са Unimarc-ом, машински читљивим библиографским форматом. 5. Издавање – циркулација књига – предности електронског задуживања у односу на традиционално задуживање. 6. Начин претраживања и задуживања у програму. 7. Претраживање помоћу Булових оператора (And, OR, NOT). 8. Евиденција чланова – књига уписа, тј. листа уписа у електронском облику, начини сортирања (редни број уписа, презиме и име, разред, одељење...) чланова библиотеке. 9. Књига инвентара – приказ података који се уносе у књиге инвентара, начин њиховог вођења у складу са Правилником о евиденцији библиотечке грађе. 10. Ревизија библиотечко-информационе грађе и извора, којом се утврђује стварно бројчано и физичко стање инвентарисане библиотечко-информационе грађе и извора према Упутству о ревизији и отпису библиотечке грађе. 11. Централни каталог – формирање јединствене базе података фондова школских библиотека, начин вођења каталога ради добијања података о књигама и другим публикацијама у библиотекама, у којим библиотекама се налази поједина публикација. 12. Представљање опције преузимања (публикација), ради бржег уношења података о фонду.
Циљна групастручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника15-30
Трајањеједан дан (8 бодова)