logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

Министар просвете и науке РС прописао је листу приоритетних области стручног усавршавања од значаја за развој образовања и васпитања за период од три године.

Редослед приоритетних области не означава њихову важност. Поред сваког програма наведена је ознака приоритета П (1, 2,...,8) коме тај програм припада

Приоритетне области

  1. превенција насиља, злостављање и занемаривање
  2. превенција дискриминације
  3. инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено-маргинализованих група, као и индивидуални образовни план
  4. комуникацијске вештине
  5. учење да се учи и развијање мотивације за учење
  6. јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем
  7. сарадња са родитељима, ученицима, ученичким парламентима
  8. информационо-комуникацине технологије